Incidenten zijn vaak te wijten aan menselijk gedrag

Incidenten zijn vaak te wijten aan menselijk gedrag, hoe mensen met elkaar, risico’s en richtlijnen omgaan. Bewustzijn van de omgeving en een adequaat inzicht in de huidige situatie en uw eigen positie daarin, is belangrijk om de gevolgen van bepaalde handelingen te kunnen beoordelen en om nadelige en schadelijke gevolgen en daarmee incidenten te voorkomen. De menselijke vaardigheden schieten echter vaak te kort in complexe situaties en onder tijdsdruk en werkdruk.

In een teamsport bepaalt de zwakste schakel niet de kracht van het team.
De zwakste schakel wordt in een team opgevangen

Vaak is het onmogelijk voor één persoon om een situatie compleet te overzien en te begrijpen. Elkaar aanvullen is een noodzaak en een kracht. Een consistent en gezamenlijk bewustzijn is in dit soort gevallen zeer belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Bovendien geldt ook hier de stelregel: twee weten meer dan één. Communicatie, het uitwisselen van kennis en informatie, is een belangrijke pijler voor het verkrijgen van gezamenlijk bewustzijn. Veel ongelukken ontstaan door miscommunicatie en de daaraan gerelateerde incorrecte besluitvorming.

Onze Situational Awareness trainingen verhogen de perceptie, verbetert het inzicht, zoomt in op teamwork en stelt in staat om de gevolgen van handelingen beter te kunnen inschatten. Onze programma’s verbeteren omgevingsbewustzijn op alle niveaus zowel individueel als team.

Naast de diverse levels binnen onze programma’s, is er ook aandacht voor een wisselend arbeidsveld waar medewerkers door de huidige maatschappelijke verschuivingen mee te maken kunnen hebben.

Onze programma’s zijn altijd op maat ontwikkeld, omdat SA - mensenwerk is.